Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY BERGEFORSENS FLIS AB

Din integritet är viktig för oss och målsättningen är att du ska känna dig trygg med vår hantering  av de personuppgifter du lämnar till oss. Genom denna policy informerar vi om vilka ändamål vi behandlar personuppgifter inom vår verksamhet.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kontaktformulär

Lagringstid

Dina personuppgifter kommer att lagras under den period som krävs för att uppfylla de syften och ändamål som specificeras i denna personuppgiftspolicy. Därefter kommer dina personuppgifter att raderas. Vid fastställande av den period under vilken dina personuppgifter kommer att lagras beaktar vi särskilt de krav på lagringstider som följer av lag, myndighets rekommendationer, branschpraxis.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Bergeforsens flis AB ansvarar inte för innehållet på andras webbsidor och heller inte andra webbplatsers behandling av personuppgifter. Därför bör du se över andras integritetspolicy när du besöker en annan webbplats.

Den registrerades rättigheter

Du har rätt att begära att få uppgift om de personuppgifter som Bergeforsens flis AB behandlar om dig. Du har också rätt att begära att få dina felaktiga personuppgifter rättade, att dina personuppgifter ska raderas. För att få tillgång till rättigheterna ovan krävs att vi kan säkerställa din identitet, eftersom rättigheterna endast avser den registrerades rätt till sina egna uppgifter. Ansökan måste därför ske skriftligen och vara undertecknad i original. Du har enligt gällande dataskyddslagstiftning rätt att en gång kostnadsfritt få information om behandlingen av dina personuppgifter. Vid upprepade eller ogrundade förfrågningar om registerutdrag eller rättning av detsamma, har vi rätt att antingen ta ut en administrativ avgift eller att avstå från att tillmötesgå begäran.

Tekniska åtgärder

Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna. Anställda hos Bergeforsens flis AB är skyldiga att följa vår interna policys och rutiner för IT- och informationssäkerhet för att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett konfidentiellt och säkert sätt.

Hur tar man bort cookies?

Om du inte längre vill använda cookies kan du stänga av cookies i inställningarna i din webbläsare. Hur du tar bort cookies beror på vilken webbläsare du använder och du hittar information om det här:

Ändringar av Integritetspolicyn

Bergeforsens flis AB förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om det görs ändringar i Integritetspolicyn kommer dessa att publiceras på vår hemsida: www.bergeforsensflis.se. Du rekommenderas därför att regelbundet gå in på hemsidan för att uppmärksamma eventuella ändringar i policyn. Om Integritetspolicyn ändras på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när du lämnade dina uppgifter kommer vi att särskilt underrätta dig om dessa förändringar.

Bergeforsen den 20 maj 2018

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Bergeforsens flis AB, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom företagets webbplats.

 https://policies.google.com/privacy/partners

KONTAKT

Om du har frågor kontakta oss här