MILJÖ OCH KVALITÈ

 
utsikt bergeforsensflis ab

Bergeforsens Flis AB skall bedriva ett långsiktigt arbete för att främja miljö och biologisk mångfald.

KVALITETSPLAN

Vi ska vara ett kundfokuserat företag som hela tiden arbetar med förbättringar på ett målmedvetet och offensivt sätt för att skapa nöjda kunder och medarbetare.

ORGANISATION

■ Från och med 2011/10 drivs kvalitetsfrågorna inom företaget av en kvalitetsansvarig, Christer Petrerson. Genom den kvalitetsansvarige ökas samordningen och integreringen i verksamheten och med våra leverantörer.

■ Vårt kvalitetsarbete som inleddes 2011, omfattar projekt och aktiviteter med anknytning till all verksamhet inom företaget. För att på sikt uppnå en harmonisering och standardisering av vårt kvalitetsarbete pågår en integrering i samband med vår verksamhetsutveckling. Detta baseras på den internationella standarden ISO 9002. Vi kommer under 2017 att certifiera företaget enligt denna norm.

■ Genom kontinuerliga personalmöten och kompetensutveckling samt i diskussioner med våra kunder och leverantörer hjälps vi åt att föra kvalitetsarbetet framåt i företaget.

KVALITETSMÅL

■ Företaget skall marknadsföra tjänster och produkter av högsta kvalité. Vi skall väl svara upp mot kundens krav och behov.

■ Vi skall tillgodose de miljöbetingade krav som kan ställas på verksamheten.

■ Vi skall hålla utlovade leverans- och färdigställandetider.

■ Eventuella garantiåtaganden eller reklamationer skall åtgärdas snarast möjligt, normalt inom en till två arbetsveckor.

■ Våra medarbetare skall ha en hög social kompetens samt en gedigen kunskap om de tjänster och produkter som företaget marknadsför samt en stor kunskap i de säkerhetsregler som gäller för utförandet av arbetena.

KVALITETSPLAN

■ Genom att ständigt vara lyhörda och analysera information om marknaden och kunders behov skall vi tillsammans med våra leverantörer erbjuda tjänster och produkter som väl svarar upp mot kunders krav, förväntningar och behov.

■ Genom att hela tiden hålls oss informerade om vilka miljöbetingade krav som kan ställas på de tjänster och produkter vi marknadsför kan vi snabbt anpassa oss efter detta och vid behov vidtaga förändringar.

■ Vi ska hålla oss informerade om de lagar och regler som gäller vår verksamhet och så snabbt som möjligt anpassa verksamheten till nya krav.

■ Orsakerna till reklamationer och garantiåtaganden skall dokumenteras och utvärderas för att lära för framtiden.

■ För att säkerställa personalens höga kompetens bedrivs kontinuerlig kompetensutveckling av medarbetarna baserade på årligen reviderade utbildnings/ utvecklings-planer sett från såväl företagets som kundens behov  för att uppnå de ställda målen.

KONTROLL

För att säkerställa intentionerna i denna kvalitetsplan har vi väl utarbetade rutiner för kontroll att kvalitetsmålen uppfylls enligt plan.

Den kvalitetsansvarige följer månadsvis upp arbetet och svarar också för en årlig utvärdering tillsammans med företagets ledning och medarbetarna.

PERSONAL POLICY

Företagets grunduppgift är att hålla rätt kvalitetsnivå och rätt prisbild till våra kunder och verksamheten skall präglas av stor medvetenhet gällande miljö och kvalitetsarbete. För att uppnå detta måste vi skapa förutsättningar för engagemang, arbetsglädje och en vilja till vidareutbildning inom verksamhetsområdet.

Personalpolicyn är ömsesidig, d v s den anger både vad företaget erbjuder och vilka förväntningar som ställs på arbetstagaren. Vår personalpolicy bygger på fyra grundläggande principer som ska inspirera och påverka det dagliga arbetet.

Personalpolicy- Bergeforsensflis

1. Vi skapar utveckling genom gemensamma värden. Ömsesidig respekt, tillit och engagemang är nyckelfaktorer för utvecklingen av företagets verksamhet och lönsamhet

Vi erbjuder

■ Lika värde och respekt för den enskilda människan
■ En grundinställning som inspirerar till långsiktig utveckling

Vi förväntar

■ Respekt för företagets och kundens grundläggande värderingar
■ Vilja och förmåga att göra en kvalitetsmedveten insats

2. Vi är en viktig och integrerad del av samhället

Vi erbjuder

■ Att utveckla kompetenta, välfungerande och nöjda medarbetare
■ En engagerad arbetsplats med respekt för sunda värderingar

Vi förväntar

■ Att etiska värderingar efterlevs och vid behov förstärks
■ Medarbetare som alltid uppträder som goda företrädare för företaget

3. Vi ska vara en attraktiv arbetsplats för kvalitetsmedvetna och produktiva medarbetare

Vi erbjuder

■ Personliga och yrkesmässiga utvecklingsmöjligheter
■ Konkurrenskraftiga anställningsvillkor

Vi förväntar

■ Ett äkta engagemang i arbetet
■ En strävan att bidra till företagets utveckling

4. Vi skapar attraktiva och kompetenta medarbetare

Vi erbjuder

■ Ett ledarskap som bygger på ömsesidig respekt
■ Delegering av ansvar och befogenheter

Vi förväntar

■ En vilja att ta ansvar och initiativ
■ En vilja att uppnå personliga mål